Årsmöte 2013 tisdag 19 feb kl 18

Välkommen till Volvo IFs frilufts sektions årsmöte. Som vanligt är vi i DAs lokal långan. För all info kan ni ladda ner filerna (filerna finns under årsberättelse) Årsmötet Årsberättelsen

Föreläsare i år blir Stina Jansson som seglat till Island

Dagordningen Förslag till dagordning vid Friluftssektionens årsmöte
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljust.
3 Godkännande av dagordningen
4 Är årsmötet utlyst stadgenligt ( minst 8 dagar före ….) 5 Godkännande av 2012 års verksamhetsberättelse.
6 Godkännande av 2012 års revisonsrapport
7 Beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 2012
8 Val av en ordförande till sektionen på 1 år
9 Val av 1 st. styrelseledarmöter på 2 år
10 Val av 1 st. styrelseledarmöter på 2 år
11 Val av en suppleant på 2 år
12 Val av 2 st. till valberedningen på 1 år
13 Val av en revisor på 1 år
14 Medlemsavgiften
15 Övriga frågor
16 Avslutning av mötet Väl mött

Styrelsen